Holla , Bloggie ! Please Be Nice Here ..:) ♥ YOU Peeps !|+Follow | DBoard|
Pinklish Rabbit <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1750809677043041407\x26blogName\x3dqila\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qiranaqaisara.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qiranaqaisara.blogspot.com/\x26vt\x3d-8434423136194671951', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


EYFAalias 1st Giveaway
06:40 : Tuesday, 10 January 2012 |

1) Mestilah warganegara Malaysia.
2) Terbuka kepada followers blog ini SAHAJA!
3) Like EYFAaliasstory di Facebook (https://www.facebook.com/EYFAalias)
4) Follow me on Twitter (http://twitter.com/#!/EYFAalias)
5) Buat satu entry ringkas bertajuk "EYFAalias 1st Giveaway"
6) Letak kan banner GA di atas ni dan linkkan terus ke blog ini.
7) Setelah selesai, tag kan kepada 2 orang rakan anda yang lain dan pastikan mereka tahu.
8) Tinggalkan LINK entry anda di ENTRY INI.
Wallet Fossil (Genuine Leather) yang bernilai RM199 - 1 Pemenang

Dua (2) tiket wayang TGV Cinema (Expired 30 April 2012) - 2 Pemenang

Hadiah hanya untuk 3 orang sahaja. Semua hadiah di atas di sponsor oleh diri aku sendiri. So, kalau nak join CLICK SINI atau pun click pada banner bawah ni okay ^.^ Terima kasih.
tag: lyssa dan anis


DISCLAIMER

Together
CREDITS